Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

prawa obow

prawa obow1

  

UCZEŃ MA PRAWO DO:

 • Informacji na temat swoich praw, procedur odwołania się oraz instytucji, do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw,
 • Otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji,
 • Zapoznawania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów , jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 • Jawnej znajomości kryteriów oceniania,
 • Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • Informacji na temat życia szkolnego,
 • Otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, bezpłatnej nauki,
 • Swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • Równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej,
 • Dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami.

 

 prawa2

 

 

prawa1

 

 l

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 • Uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie,
 • Uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
 • Przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie na zajęcia, usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie elektronicznej (na dzienniku Vulcan) lub pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
 • Nosić schludny strój uczniowski zgodnie ze wzorem ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Strój galowy (dziewczęta – biała bluzka, ciemny dół stroju, chłopcy – biała koszula, ciemne eleganckie spodnie) obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • Godnie reprezentować szkołę,
 • Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • Kulturalnego zachowania - wypowiadania się kulturalnym językiem bez wulgaryzmów,
 • Szanowania sprzętu szkolnego oraz wyposażenia klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
 • Pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone (przynoszone przez ucznia do szkoły czy pozostawione bez nadzoru) przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki ...) i pieniądze.
 • Wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych. Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie podczas przerw miedzy zajęciami,
 • Chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
 • Poinformowania nauczyciela lub innego pracownika szkoły o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów,
 • Starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
 • Przestrzegać postanowień STATUTU szkoły, ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania fizycznego...,
 • Przestrzegać zarządzeń Dyrektora.

Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu.

 l

  A tutaj prawaznajduje się książeczka o PRAWACH UCZNIA. Zachęcam do przeczytania.

 

 

 l

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button